Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Course categories

หลักสูตรระยะสั้นการบริหารเศรษฐกิจศาสตร์3
ระดับปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์1

หลักสูตรการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (ส.บ.)4

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตร์ (น.บ.)3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)11

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)9

หลักสูตรการจัดการ (บธ.บ.)46

หลักสูตรการตลาด (บธ.บ.)21

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชี (บช.บ.)15

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.)2

รายวิชาพื้นฐานในหมวดการศึกษาทั่วไป 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)34
การขอตำแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย2
ระดับปริญญาโท2

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)10

หลักสูตรการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)6

หลักสูตรบัญชี (บช.ม.)20

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)13

ปรับพื้นฐานคอมพิวเตอร์นักศึกษาระดับปริญญาโท1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปบค.)10

มคอ.3 ระดับบัณฑิตศึกษา

มคอ 3 บัญชีมหาบัณฑิต (บชม)

มคอ.3 สาขา การบริหารการศึกษา (ศษ.ม )

มคอ.3 สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)

มคอ.3 สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)

knowledge management1

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
แจ้งนักศึกษาทุกท่านเกี่ยวกับการสมัครเข้าใช้งานระบบ
by Admin User - Wednesday, 14 November 2018, 11:12 AM
 

ข้อควรปฏิบัติ

1. การกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกควรกำหนดข้อมูลดังนี้

username ชื่อภาษาอังกฤษ+Pluรหัสนักศึกษา
password ภาษาอังกฤษ+Pluรหัสนักศึกษา ตั้งเองได้เลย (ควรบันทึกจดไว้ด้วย)

**ชื่อ-นามสกุลควรใช้ภาษาไทย และใส่เบอร์โทรและอีเมล์ของท่านด้วย หากท่านกำหนดข้อมูลไม่ตรงตามรูปแบบนี้ ผู้ดูแลระบบจะไม่อนุมัติสิทธิ์ในการเข้าใช้งานให้**

2.

Picture of ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก  พราหมณ์ศิริ
ระบบ E learning ใช้ประกอบการอ่านเพิ่มเติมจากบทเรียน
 
ระบบ E learning ของแต่ละวิชา ได้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ให้นักศึกษาได้ศึกษา เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อประกอบให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น
Picture of ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น “บริหารเศรษฐกิจศาสตร์” และหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
by ผศ.ปราโมทย์ สิทธิจักร - Wednesday, 7 November 2018, 10:53 AM
 

หลักสูตรบริหารเศรษฐกิจศาสตร์

คำอธิบายหลักสูตร

 การพัฒนาทักษะความรู้ และสร้างประสบการณ์การเป็นนักบริหารเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการ ยุคใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และตลาดแรงงาน โดยจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในศาสตร์ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อยอดในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ใน 8 หัวข้อการเรียนรู้ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเป็นนักบริหารจัดการยุคใหม่  การบัญชี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ทักษะทางภาษาและการสื่อสารในองค์กร การปฏิบัติสำนักงานสมัยใหม่ การประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ และภาวะผู้นำและจิตอาสา โดยใช้เวลาในการศึกษาในหลักสูตรรวมจำนวน 72 ชั่วโมง ด้วยการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง การฝึกปฏิบัติการในชั้นเรียนและร่วมกิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมทักษะความรู้ การปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน  และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ผ่านระบบการสอบที่มีคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อรับใบสัมฤทธิ์บัตร หลักสูตรบริหารเศรษฐกิจศาสตร์

คุณสมบัติผู้ศึกษา

1. บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า

เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นต้น

2. ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถใช้รายวิชาที่เรียนผ่านมาแล้วใน

สถานศึกษาเดิม ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในคำอธิบายรายวิชาย่อย 8 รายวิชาในหลักสูตร ทำการเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์การเทียบโอนที่เป็นมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ เพื่อทำให้การเรียนในหลักสูตรใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 Today Tuesday, 16 July 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None