ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการประจำหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาอาชีวอนามัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย/อาชีวเวชศาสตร์ หรือวิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัย และ

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย

    - มีตำแหน่งวิชาการหรือมีผลงานวิชาการ

    - มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

4) สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได้

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครอาจารย์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ใบสมัครงาน


 


พิมพ์  

Information -- ข่าวประชาสัมพันธ์