อบรมสัมมนา การประกันคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประจำปี ระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน.. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์ ผู้ตรวจระดับสมศ. และTQR ของสกอ.. โดยสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพิษณุโลก


พิมพ์  

Information -- ข่าวประชาสัมพันธ์