คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ให้มหาวิทยาลัยที่หลักสูตรไม่ปรับปรุงและไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ จากผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) โดย ขอยืนยันว่า##ไม่มีรายชื่ิอมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 


พิมพ์  

Information -- ข่าวประชาสัมพันธ์